-DOKTORA TEZİ:
 • Türkiye'de Deniz Yük Taşıma İşletmelerinde Muhasebe Organizasyonu, 1985
  (Danışman: Prof. Dr. İsmail ÖZARSLAN)

-YAYINLAR:

-Kitaplar:

 • Muhasebe – I, Akademi Kitabevi Yayınları Nr. 15, Trabzon, 2010
 • Muhasebe – II, Akademi Kitabevi Yayınları Nr. 12, Trabzon, 2010
 • Trabzon'da Şehirlerarası Otobüs İşletmeciliği Kargid Yayınları, Nr. 3, Trabzon, 1998
 • Kendirli Beldesi, Kendirli Belediyesi Yayınları Nr. 1, Rize 1998
 • Sürmene – Yeniay ve Çamburnu Yöresinde Gemi Yapım Potansiyeli, Kargid Yayınları Nr.5, Trabzon, 2004

-İnceleme ve Araştırma Raporları:

 • Trabzon Limanı'nın Özelleştirme Raporu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon, 1994
 • Türkiye'de Sınır-Kıyı Ticareti ve Muhasebe İşlemleri, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon, 1994
 • Çaykur İşletmeleri ile Özel Sektör Çay İşletmelerinde Maliyetlerin Karşılaştırılması ve Muhasebe İşlemleri, Trabzon, 1994
 • KTÜ Döner Sermaye İşletmesi ve Muhasebe İşlemleri, Trabzon, 1995

-Makaleleri:

 • “Environmental Accounting and Reporting Applications in Turkish Companies Which Have ISO 14001 Certificate” Social and Environmental Accounting, Volume: 23, Nr. 1 (2003) UK
 • “Marketing of Professional Accounting Services: Application In Turkey”, Öneri Dergisi,
  (Haziran 2003)
 • "Natural Laws of Accounting As A Science" Journal of Faculty of Karaman Economics and Administrative Sciences Volume 2 (June 2007)
 • “The Necessity of Biomass Energy for Turkish Economy” Energy Sources, Volume: 25
  (February 2003), USA
 • “Thermochemical Conversion of Residual Biomass to Hydrogen for Turkey”, Energy Sources,
  Volume: 24 (May 2002), USA
 • “Co-firing Biomass and Lignite Blends Resource Facilities: Technological, Environmental and Economic Issues”, Energy Sources, Volume: 25 (March 2003), USA
 • “Kara Yük Taşıma İşletmelerinde Yurtdışı Yol Giderlerinin Karşılanması ve Muhasebeleştirilmesi”, KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 2 (Güz 1984)
 • “Deniz Yük Taşıma İşletmelerinde Sürastarya ve Dispeç Günleri ve Ücretinin Hesaplanması”, HÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 3 (Nisan 1984)
 • “Taşıma İşletmelerinde Yurtdışı İrtibat Bürosu Giderlerinin Karşılanması ve Muhasebeleştirilmesi”, Ömer Celal SARÇ'a Armağan, İÜ İşletme Fakültesi Yayını Nr. 168, İstanbul 1986
 • “Muhasebe Biliminin Başlıca Kuralları”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 4 (1991)
 • “Vergi Bilincinin Geliştirilmesinde Muhasebecinin Rolü” Sayıştay Dergisi, Sayı:7 (1992)
 • “Repo ve Muhasebe İşlemleri” Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 164 (Nisan 1995)
 • “Enflasyon Etkisinin Muhasebeleştirilmesi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 87 (Aralık 1995)
 • “Türkiye'de Sınır ve Kıyı Ticaretinin Muhasebe İşlemleri”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 176 (Nisan 1996)
 • Uluslararası Karayolları Yük Taşıma İşletmelerinde Muhasebe İşlemleri”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 176 (Nisan 1996)
 • “Türkiye'de Devlet Muhasebesi ile Ticari Muhasebenin Karşılaştırılması ve Eleştirisi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 92 (Mayıs 1996)
 • “Banka İşletmelerinde 01.01.1996 Tarihinde Yürürlüğe Giren Yeni Tekdüzen Hesap Planına Göre Reponun Muhasebe İşlemleri” Diyalog Dergisi, Sayı: 1996/6
 • “Türkiye'de Genel Muhasebenin Dünü, Bugünü ve Eleştirisi”, Prof. Dr. İsmail Türk'e Armağan, Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları, Nr.94, Ankara, (1996)
 • “Franchising ve Muhasebe İşlemleri” Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 98 (Kasım 1996)
 • “Maliyet Bedeli Artırımı (Maliyet Artış Fonu) ve Muhasebeleştirilmesi”, Kargid Dergisi, Sayı: 4, (Mart-Nisan 1997).
 • “Yap-İşlet-Devret Modeli ve Muhasebe İşlemleri” Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 142 (Temmuz 2000)
 • “4369 Sayılı Kanun Uyarınca Özel Maliyet Bedellerinin Yeniden Değerlemesi, Amortismanı ve Özel Durumlar”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 225 (Mayıs 2000)
 • “Barter ve Muhasebe İşlemleri”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 239, (Temmuz 2001)
 • “Macaristan'daki Muhasebe Düzenlemeleri” Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 16 (Ekim 2002)
 • “Trampa ve Muhasebe İşlemleri”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 170 (Kasım 2002)
 • “Fason Üretim ve Muhasebe İşlemleri” Prof. Dr. Yüksel Koç YALKIN'a Armağan, Ankara, (2003)
 • “Trabzon –İran Transit Taşımacılığının Türk Ekonomisindeki Yeri” KÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:1 (1984)
 • “Tekdüzen Muhasebe Sisteminin On Yıllık Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Doğu Karadeniz Bölgesinde Bir Araştırma” Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 19 (Temmuz 2003)
 • Türkiye'de Lojistik Faaliyetler ve Muhasebe İşlemleri – I, II, Mufad Dergisi, (Nisan – Temmuz 2006)
 • Türk Yükseköğretim Kurumlarında Muhasebe Eğitiminin AICPA'nın Sertifika Öncesi Hile Eğitimi Bütünleştirme Matrisi ile Karşılaştırılması, Prof. Dr. Ruşen KELEŞ' e Armağan, Ankara 2006
 • "Maliye Bakanlığı Vergi Mevzuatı Düzenlemelerinin Yükseköğretimde Muhasabe Eğitimine Olumsuz Yansımaları" Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 299 (Temmuz 2006)
 • "Muhasebe Bürolarında Bilgisayarlı Muhasebe Paket Programı Kullanımına Yönelik Doğu Karedeniz Bölgesi Analizi" Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı 22 (Mayıs 2007)
 • "İşletmelerde Sosyal Raporlama" Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 26 (Nisan 2005)
 • “Muhasebe Bilgi Sistemi ve Uygulamalarının Tarihi Gelişimi ile Bilgi Teknolojileri İlişkisi” Eskiyeni Ekonomi, İstanbul, 2008
 • “Türkiye'de Gıda Bankacılığı ve Muhasebe İşlemleri" MÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, (2009)
 • “ Muhasebe Çevresi ve Çevrenin Muhasebeye Etkisi", GÜ - Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:7 (Ocak 2013).
 • "Development of Accounting As A Scientific Disipline in Turkey", International Journal of Critical Accounting,Volume:6 Nr.2(2014), SWITZERLAND
 • “Muhasebe ve Denetim Mesleğinde Mesleki Yargı Kullanımının Değerlendirilmesi : Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi’ndeki Şirketler Üzerine Bir Araştırma”, MUFİTAD Dergisi , Sayı : 9 (Temmuz 2015).
 • “Kurmaca Metinde Muhasebe Biliminin İzleri : Fuzuli’nin Şikayetnamesi, MUFİTAD Dergisi, Sayı : 11(Temmuz 2016).

-Bildirileri:

 • Higher Education Institutions and The Accounting Educations in The Second Half of XIX th. Century in The Ottoman Empire. 11 th World Congress of Accounting Historians, 19-22 July 2006,
  Nantes, France
 • “İşletmelerin Doğal Çevreye Yönelik Faaliyetlerinin Raporlanması” Türkiye XXII. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Tebliğ, 21-25 Mayıs 2003, Antalya
 • “Doğu Karadeniz Bölgesi'nin Ulaşım Sorunları”, Geçmişten Geleceğe Trabzon Ulusal Sempozyumu, Tebliğ, 23-25 Ekim 1991,Trabzon
 • “Trabzon'da Ulaştırma” Trabzon 2006, Trabzon Valiliği Yayını, Trabzon, 2006.
 • "The Relationship Between The Historical Development of Accounting System and Its Applications and Information Technologies" The Balkan Countries 1st International Conferance on Accounting and Auditing, 8-9 March 2007 Edirne, Turkey
 • "Cash Awqf in The Ottomans The Case of Ahmet Pasha Waqf in Trabzon (1713)" 12 th World Congress of Accounting Historians, 20-24 July 2008 İstanbul, Turkey
 • "Maritime Trade and Accounting in Trabzon in 19th Century", III International Conference on Luca Pacioli in Accounting History,19 - 22 June 2013,Istanbul,Turkey
 • “ Multi -Ledger Period in Turkish Accounting History : 1926 – 1949 ”, 14.th World Congress of Accounting Historians , 25 - 27 June , 2016. Pescara,İtaly


-YÖNETTİGİ BİTEN TEZLER


-Yüksek Lisans:
 • Engin DİNÇ:
  Bilgisayarlı Muhasebe Sisteminin İncelenmesi ve Türkiye'deki Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamalarının Değerlendirilmesi, Trabzon, 1996
 • Mustafa SAVCI:
  İşletmelerde Mali Başarısızlıklar ve Maliyet Yönetimi, Trabzon, 1996
 • İmdat SÜTLÜOGLU:
  Mahalli İdareler ve Yeniden Yapılanma, Trabzon, 1999
 • Abdulkerim DAŞTAN:
  Meslek Ahlak Kuralları ve Muhasebe Mesleğindeki Yeri, Trabzon, 2001
 • Ensar ÖZBİLGİ:
  Fason Üretim ve Muhasebe İşlemleri, Trabzon, 2001
 • Davut AYGÜN:
  Türkiye'de Lojistik Faaliyetler ve Muhasebe İşlemleri, Trabzon, 2005
 • Sercan EROL:
  Tekne Sigorta Priminin Belirlenmesinde Risk Unsuru Olarak İnsan Faktörü, Trabzon, 2009
 • Yaşar BAYRAKTAR:
  Muhasebe ve Denetim Mesleğinde Mesleki Yargı Kullanımının Değerlendirilmesi: Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksindeki Şirketler Üzerine Bir Araştırma, Trabzon, 2015
 • Demet AKKAYA:
  Trabzon Alt Bölgesinde Şehirlerarası Otobüs İşletmeciliği ve Özgü Muhasebe İşlemleri, Trabzon,2015
-Doktora:
 • Metin ÇOBAN :
  Uluslararası Muhasebe Standartlarından 32 ve 39'un Türkiye'ye Uygulanabilirliği, Trabzon, 2001.
 • UğurKAYA :
  İşletme Doğal Çevre İlişkilerinin Mali Tablolar Aracılığıyla Raporlanması ve Denetimi, Trabzon, 2002
 • Abdulkerim DAŞTAN :
  Bilgi ve Eğitim Teknolojilerinde Yaşanan Gelişmelerin Muhasebe Eğitimine Etkisi:
  Türkiye Değerlendirmesi, Trabzon, 2006
 • Davut AYGÜN
  Çevresel Faktorlerin Muhasebenin Gelişimine Etkisi:
  Türkiye Değerlendirmesi, Trabzon,2009

-VERDİGİ DERSLER:


-Lisans:
 • Muhasebe - I
 • Muhasebe - II
-Yüksek Lisans:
 • Muhasebe Tarihi
 • Hizmet İşletmeleri Muhasebesi
-Doktora:

 • Muhasebe Teorileri
 • Muhasebe Hukuku